Drie raadsvergaderingen over Oosterwold

Naar aanleiding van de evaluatie Oosterwold vorig jaar werd afgesproken dat de gemeenteraad dit najaar drie bijeenkomsten gaat besteden aan een aantal onderwerpen. De afspraak hield ook in dat deze onderwerpen samen met bewoners zullen worden voorbereid.

 

De bijeenkomsten hebben het karakter van ‘technische sessies’. Dat wil zeggen dat de raadsleden worden bijgepraat door het college en de ambtenaren (in dit geval ook door bewoners) waarna raadsleden vragen kunnen stellen. De bedoeling van dit soort sessies is om raadsleden voor te bereiden op latere besluitvorming. In deze sessies vindt dus geen discussie plaats en worden ook geen besluiten genomen.

De raadssessies zijn gepland op:

- 23 september, 16.00 - 17.30 uur, over diverse onderwerpen (zie verder)

- 13 oktober, 19.00 - 20.30 uur (samen met raad Zeewolde), over bestuurlijke inrichting

- 18 november, 16.00 - 17.30 uur, over bekostiging

Voorbereiding met bewoners

Op 1 september werd door de gebiedsorganisatie een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd. Daarvoor waren bewoners uitgenodigd via een oproep in de Nieuwsbrief Oosterwold.

Tijdens de bijeenkomst is op voorstel van de gebiedsregisseurs gekozen voor drie onderwerpen die tijdens de eerste sessie zullen worden behandeld:

1. Doorwaadbaarheid en publieke ruimte

2. Voorzieningen

3. Betaalbaar wonen

Dit zijn goede onderwerpen omdat de raad daar op enig moment belangrijke besluiten over moet nemen.

Dat geldt uiteraard ook voor afvalwaterzuivering, maar daar is gelegenheid voor bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioolplan (GMP) dat nog in voorbereiding is.

Niettemin waren er bewoners die andere onderwerpen ook willen behandelen, maar daar is geen tijd voor in anderhalf uur. Oplossing: bewoner John Duynhouwer gaat aan het begin aangeven dat deze onderwerpen voor bewoners ook belangrijk zijn en evenzeer de aandacht verdienen van de raad.

De drie onderwerpen worden ingeleid door twee pitches, een door een bewoner en een door een ambtenaar. Deze worden op elkaar afgestemd om te voorkomen dat twee keer hetzelfde verhaal wordt gehouden. De verdeling is als volgt.

- Dwz en publieke ruimte: Barbara Wendt (bewoner) en Sander Berkhout (gebiedsorganisatie)

- Voorzieningen: Catrinus Egas (bewoner) en Klaas Dijkhuis (gemeente)

- Betaalbaar wonen: Marien Abspoel/Corrie Bosma (bewoners) en Janet Leefers (gebiedsorganisatie)

Voor de tweede sessie over bestuurlijke inrichting wordt op 4 oktober (16.00 - 17.30 u) nog een voorbereidingsbijeenkomst gehouden. Daarvoor volgt nog een nieuwe uitnodiging omdat wellicht andere bewoners dan willen aanschuiven.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl